Triveni Presidents since its inception in 1976

 1. Prasanna Kumar (1976)

 2. B.T. Lakshman (1977, 1990-91)

 3. Sathya Lingaraju (1978)

 4. H.V. Rangachar (1979)

 5. Shashi Kumar (1980)

 6. Padma Rangachar (1981)

 7. S. K. Harihareswara (1982)

 8. Gopal Rau (1983)

 9. Jayaram Udupa (1984)

 10. G. S. Ramachandra Rao(1985)

 11. Uma Ramachandra (1986)

 12. H. S. Aswathnarayana (1987, 2002-03)

 13. Vishakanta (1988)

 14. C.M. Ramakrishna (1989)

 15. Prasad Bhargava (1992-93)

 16. Vani Kumar (1994-95)

 17. C. Nagaraju (1996-97)

 18. Umesh K. Jois (1998-99)

 19. Ranga Nadig (2000-01)

 20. H. R. Ramamurthy (2004-05)

 21. Praveen Dala (2006-07)

 22. Vivek Belagodu (2008-09)

 23. T.N. Rajashekhara (2010-11)

 24. K.S. Dattakumar (2012 January-July)

 25. Hema Gandiga (2012 (August)-13)

 26. Hema Gandiga (2014-15)

 27. Vivek Prasad (2016-17)

 28. Puttamma (2018-2019)

 29. Puttamma (2020-2021)

 30. Ashok (2022 - Present)